„Nimic nu se poate face fără o educaţie temeinică”

De vorbă cu domnul prof. univ. dr. Stefan Diaconescu, rector al Universităţii de Stiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti

De-a lungul anilor, Business Press şi-a asumat responsabilitatea de a promova adevăratele va­lori, indiferent că ele fac parte din pleiada oamenilor de afaceri sau cea a oamenilor de cultură, sănătate sau în­văţământ. Valorile adevărate reprezintă vârful de pira­midă al oricărei naţiuni, generaţiile perindându-se oda­tă cu formarea şi maturizarea lor spre infinitul absolut al culturii şi ştiinţei.

Ne-am propus ca în acest an să promovăm institu­ţii de formare a specialiştilor şi mentorii lor, ignorând politicienii nonvalorici care îi subminează abuziv pe in­telectualii de prestigiu, cei care, prin credinţă şi profe­siune, mai cred şi simt ceva pentru această naţiune. Ne sunt alături personalităţi importante din viaţa cultural-ştiinţifică, oameni de artă, profesori şi medici de renu­me, dar şi oameni de afaceri care îşi susţin business-ul prin eforturi proprii.

Această ediţie a revistei va găzdui prezenţa domnului prof. univ. dr. Ştefan Diaconescu, rectorul Universităţii de Stiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bu­cureşti, una dintre personalităţile marcante ale mediu­lui academic românesc. Universitatea de Stiinţe Agro­nomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti (USAMVB) este una dintre cele mai vechi şi prestigioase instituţii de învăţământ superior din România. Înfiinţarea ei în anul 1852, sub titulatura „Institutul de Agricultură de la Pantelimon”, se datorează iniţiativei Domnitorului Ţării Româneşti, Barbu Dimitrie Stirbei. De-a lungul celor a­proape 160 de ani de existenţă, instituţia a cunoscut multiple schimbări de sedii şi denumiri, păstrându-şi a­ceeaşi constanţă în promovarea unui învăţământ mo­dern şi performant, adaptat necesităţilor evolutive ale societăţii. Universitatea de Stiinţe Agronomice şi Medi­cină Veterinară din Bucureşti este în prezent una dintre cele mai moderne şi reformate insti­tuţii de învăţământ superior din Româ­nia, fiind un obiec­tiv consolidat de o echipă manageria­lă de excepţie, pro­fesori universitari şi adevăraţi specia­lişti, care ştiu că importanţa domeniului agricol este vi­tală nu numai pentru ţara noastră, ci pentru întregul mapamond. Despre importanţa învăţământului superi­or agricol în dezvoltarea societăţii româneşti şi despre proiectele derulate în ultimii ani de USAMVB, să-i o­ferim posibilitatea domnului prof. univ. dr. Stefan Diaconescu să ne mărturisească:

„Nu poţi să înţelegi vocea pământului dacă nu eşti de-al lui. Am avut şansa unică de a avea bunici la ţară şi de a beneficia de toată dragostea lor. în calitatea lor de mici chiaburi deţineau o brutărie, cai, căruţă, vite, oi, păsări, tot ceea ce se poate găsi într-o gospodărie consolidată, lucru care mi-a oferit posibilitatea de a înţelege cum se desfăşoară muncile agricole, cum se hră­nesc animalele, cum se coseşte, cum se strânge recolta, prac­tic tot ceea ce era legat de munca pământului. Chiar dacă tatăl meu era profesor, îmi place să spun că nu sunt un copil crescut pe asfalt, iar imaginea bunicilor mei mă călăuzeşte şi astăzi prin tot ceea ce au construit şi au lăsat în urma lor. Această expe­rienţă frumoasă a copilăriei mele mi-a îndrumat paşii în desă­vârşirea profesională, absolvind Facultatea de Zootehnie şi de­venind, ulterior, în calitate de profesor, un formator de specialişti în domeniul agricol.

In prezent, învăţămân­tul superior agricol din Ro­mânia este activ în patru centre universitare: Bucu­reşti, Iaşi, Cluj-Napoca şi Timişoara, fiind grupat în­tr-un consorţiu funcţional al ştiinţelor agronomice, indestructibil prin tot ceea ce întreprinde. Universita­tea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti (USAMVB) cuprinde, în structura sa, şapte facultăţi: Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură, Facultatea de Zoo­tehnie, Facultatea de Medicină Veterinară, Facultatea de Îmbu­nătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului, Facultatea de Biotehno-logii (singura de acest fel din ţară) şi Facultatea de Manage­ment, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală.

Strategii de dezvoltare ale USAMVB

în ceea ce priveşte universitatea noastră, aceasta a cunos­cut o dezvoltare remarcabilă pe toate planurile, începând cu anul 2000, când la conducere se afla domnul prof. univ. dr. Ioan-Niculae Alecu, un manager de formaţie care a avut o vizi­une performantă, fiind întotdeauna „cu un pas înainte”, atât din punct de vedere al gândirii, cât şi al realizărilor pertinente. Sub conducerea domniei sale, USAMVB a fost prima universitate de stat care nu a mai dat examen de admitere şi tot în acea perioa­dă s-a dezvoltat conceptul de universitate antreprenorială. De-a lungul timpului, având o serie de terenuri, am obţinut pentru ele titlul de proprietate şi le-am valorificat în două moduri: primul, cel al arendei sau al asocierii în participaţiune şi cel de-al doilea, realizând o societate pe acţiuni, aşa cum este şi exemplul soci­etăţii Băneasa. în urmă cu 10 ani Băneasa însemna o pierdere de 5-10 miliarde lei pe an, sumă care nu ne era la îndemână pentru că aşa cum am mai spus plantaţiile trebuiau reîntinerite, iar din restul culturilor, cu toată paza avută se fura foarte mult, fiind pierderi imense. în prezent, Băneasa este un proiect renta­bil care ne aduce anual un venit de 570.000 de euro, necesar investiţiilor făcute în unităţile noastre de învăţământ.

O bază materială de invidiat

Deţinem o suprafaţă de peste 5500 ha, având: două campu­suri universitare („Agronomie-Herăstrău” şi „Medicină Veterina­ră – Cotroceni”); Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viti­cultură şi Vinificaţie Pietroasa – jud. Buzău, o adevărată comoa­ră a prezentului şi viitorului; Pepiniera şi Ferma Pomicolă Istriţa – jud. Buzău, o adevărată tradiţie în pomicultura românească, unde sunt plantate specii noi de pomi fructiferi precum meri, peri, pruni, cireşi şi caişi, irigaţi prin metoda picurării; Ferma didactică Moara Domnească – jud. Ilfov, care cuprinde o fermă vegetală de 455 ha cultură mare, una pomicolă (65 ha livadă), un sector zoopiscicol – 19 ha luciu de apă, un grajd pentru cai de agre­ment, un depozit frigorific cu temperatură, umiditate şi atmos­feră controlate pentru depozitarea fructelor şi legumelor cu o capacitate de 900 tone, o fermă modernă de genotecă de palmi-pede (gâşte, raţe de soi), o locaţie şi alte dependinţe moderne, dotate pentru cazarea şi instruirea viitorilor specialişti.

Campusul „Medicină Veterinară – Cotroceni”, cu o suprafaţă de 6,5 hectare, este amplasat în zona centrală a Capitalei, în vecinătatea Palatului Parlamentului, în cadrul lui găsindu-se Fa­cultatea de Medicină Veterinară, Institutul de Medicină Compa­rată, laboratoarele şi clinicile facultăţii. Clinica Veterinară Uni­versitară, dotată cu echipamente medicale de înaltă performan­ţă, funcţionează în re­gim de permanenţă, asigurând condiţii ide­ale pentru ca toţi stu­denţii să-şi însuşeas­că deprinderile prac­tice pe care le presu­pune viitoarea lor pro­fesiune. În campusul „Agronomie-Herăs-trău”, pe o suprafaţă de 38 de hectare se găsesc şase facultăţi ale instituţiei şi nouă cămine în care locu­iesc 4.000 de studenţi. în ultimii ani a fost construită o clădire modernă, din fonduri proprii, la standarde de dotare occidentale, ce găzduieşte Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală. De asemenea, s-a consoli­dat clădirea centrală a universităţii, fiind în proces de moderni­zare completă: înlocuirea instalaţiilor sanitare şi termice, izola­rea termică a clădirii, modernizarea sălilor de curs şi a amfitea-trelor etc. Nu putem neglija nici dotarea tehnică a laboratoarelor din cadrul facultăţilor, acestea dispunând în prezent de o bază materială modernă, de ultimă generaţie. Căminele din cele două campusuri universitare au fost complet modernizate, având ca dotare centrale termice proprii, geamuri termopan, grupuri sani­tare cu instalaţii noi, mobilier nou, cablu TV, acces gratuit la in­ternet, bucătării dotate cu plite electrice, cuptoare cu microunde şi cu maşini de spălat pe fiecare palier. Servitul mesei este asi­gurat în cantine moderne, dar şi în Complexul alimentar „Agro­nomie” unde se află o sală de mese pentru studenţi, două res­taurante („Rustic” şi „Salonul Albastru”), trei săli de conferinţe şi o terasă de vară. În incinta celor două campusuri sunt şi maga­zine cu produse alimentare, precum şi două biblioteci cu un im­presionant fond de carte, incluzând numeroase lucrări de patri­moniu. De asemenea, Campusul Agronomie-Herăstrău dispune de o biserică de rit creştin ortodox, de un complex sportiv compus dintr-o sală de sport polivalentă, sală de fitness, terenuri de fotbal cu gazon şi cu iarbă sintetică, teren de tenis cu piciorul, iar „Student Club” cuprinde o discotecă şi o sală de biliard. În acest campus sunt organizate competiţii sportive şi spectacole cultu­rale şi artistice de diverse genuri pentru toţi studenţii instituţiei noastre.

Pregătirea studenţilor, principala preocupare a cadrelor didactice

Fără falsă modestie pot spune că s-au făcut lucruri formida­bile, toate din dorinţa de a rămâne pentru generaţiile viitoare ca obiective majore şi pentru ca actualii studenţi să se bucure de condiţii europene de învăţat şi de locuit. Indiferent de specu­laţiile pe care le fac unii sau alţii, este indiscutabil ce s-a realizat în cadrul universităţii noastre, fiind lucruri viabile. Pe noi, ca echipă, nu ne-a interesat decât ridicarea nivelului studenţilor noştri atât din punct de vedere profesional, cât şi al condiţiilor de studiu şi cazare. Repet, acest lucru nu ar fi fost posibil dacă domnul prof. univ. dr. Ioan-Niculae Alecu nu ar fi avut acea des­chidere specială, fiind un om extraordinar, creativ şi un exemplu de urmat pentru toţi cei pe care i-a şcolit – un nume în cartea de aur a agriculturii româneşti.

Şi pentru că suntem la început de an, nu ne dorim decât să ducem la bun sfârşit proiectele începute, lăsând urmaşilor noştri un câmp de acţiune propice, astfel încât, pentru tot ceea ce s-a realizat sub conduce­rea noastră să fim po­meniţi cu mândrie. Ne dorim să avem stu­denţi de calitate care să ducă tradiţia uni­versităţii mai departe, bucurându-se de tot ceea ce noi am reali­zat ca bază de pregă­tire, pentru că nimic nuse poate face fără o educaţie temeini­că. Avem datoria de a forma cadre demne, pentru că în lumea asta nu se poate trăi fără hrană, apă şi sănătate, iar ca specialişti trebuie să creăm un sistem de învăţământ performant şi să dez­voltăm o agricultură profitabilă. Personal, îmi doresc, prin tot ceea ce întreprind zi de zi în calitatea mea de cadru didactic, să formez profesionişti, oameni adevăraţi, care să ajute România să devină o ţară prosperă de care să fim cu toţii mândri.”

Geo BELDIMAN