„Prioritate de grad zero pe timp de criză: investiţiile”

De vorbă cu domnul Andrei Chiliman, Primarul Sectorului 1

În perioadă de recesiune economică, cel mai eficient mod de a administra resursele de la bugetul local îl reprezintă investiţiile care, pe lângă beneficiile aduse comunităţii, generează locuri de muncă şi dezvoltare economică. Prin activitatea economică desfăşurată pe raza Sectorului 1, agenţii economici generează veni­turi la bugetul local care se întorc în servicii mai bune pentru populaţie.

Şi în anul 2011, aşa cum ne-a obişnuit, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti continuă investiţiile pentru creşterea calităţii vieţii locuitorilor din această zonă administrativă. Despre toate acestea ne-a oferit detalii, în exclusivitate, domnul primar Andrei Chiliman:

Fără infrastructură şi fără investiţii nu putem vorbi de dezvol­tare economică. Am anticipat criza şi am orientat bugetul local pen­tru investiţii majore: reabilitarea termică a blocurilor, reamenaja-rea peisagistică, modernizarea pieţelor din Sectorul 1, investiţii în educaţie etc. Cu alte cuvinte, investim pentru creşterea calităţii vieţii locuitorilor Sectorului 1.

Facturi la întreţinere reduse la jumătate pentru 7.000 de familii din Sectorul 1

Principala măsură anti-criză a administraţiei locale o repre­zintă reabilitarea termică a blocurilor din Sectorul 1. Peste 240 de blocuri din cartierele Pajura, Bucureştii Noi, Chitila, Calea Griviţei, Ion Mihalache, Aviaţiei şi Băneasa vor f reabilitate termic în anul 2011. În acest scop, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti va obţine un împrumut în valoare de 125 milioane de euro de la Banca Europeană de Investiţii la care se adaugă peste 40 de milioane de euro de la bugetul local.

În prezent, peste 7.000 de familii de bucureşteni din Sectorul 1 plătesc facturi cu până la 50% mai mici la întreţinere. Este vor­ba despre locatarii celor 130 de blocuri reabilitate termic în ultimii doi ani de către administraţia locală a Sectorului 1. Reabilitarea termică a blocurilor din Sectorul 1 este gratuită pentru cetăţeni. Ca să accelerăm procesul de reabilitate termică, am decis, încă din 2008, să suportăm 50%% din cheltuieli. În acest fel, locuitorii Sec­torului 1 nu plătesc niciun ban pentru aceste lucrări.

Mai mult, în condiţiile în care Guvernul României nu a plătit în 2010 niciun ban pentru lucrările de reabilitare termică din Sectorul 1, iar pentru lucrările din 2009 „a uitat” să plătească 6 milioane lei, am decis să căutăm soluţii în altă parte pentru a putea continua într-un ritm cât mai alert cel mai important program anticriză al administraţiei pe care o conduc: „Iarna poate fi ca vara”.

Am decis ca din 2011 să nu mai aşteptăm ca Ministerul Dez­voltării Regionale şi Turismului să-şi plătească datoriile, şi vom obţine un împrumut în valoare de 125 milioane de euro de la Ban­ca Europeană de Investiţii pentru finalizarea programului de rea­bilitare termică la cele aproximativ 240 de blocuri care nu au intrat încă în program. Reabilitarea termică a clădirilor este cea mai efi­cientă şi economică metodă de reducere a consumului de ener­gie, precum şi a costurilor de încălzire, facturile la întreţinere scă­zând cu până la 50%, iar pierderile de căldură cu 80%.

După recepţia lucrărilor de reabilitare termică, proprietarii imo­bilelor primesc certificatul energetic al clădirii, document oficial va­labil zece ani de la data emiterii prin care se atestă performanţa energetică a clădirii şi a instalaţiilor aferente. Toate blocurile din Sectorul 1 reabilitate termic primesc certificate energetice clasa A sau maxim B, în funcţie de starea iniţială a imobilului, stabilită în urma auditului energetic. Calificativele energetice pornesc de la clasa A – eficienţă energetică^ ridicată şi ajung până la clasa G -eficienţă energetică scăzută. În prezent, majoritatea imobilelor din Bucureşti se încadrează în clasa energetică G.

Reabilitarea termică a blocurilor reprezintă începutul unui pro­ces complex, de regenerare urbană a Sectorului 1. Izolarea termi­că a blocurilor reprezintă prima etapă din „Strategia 2012 Sec­torul 1” – cel mai complex program de regenerare urbană desfă­şurat la nivelul Capitalei. Acest program este o premieră pentru Ro­mânia şi vizează zonele ansamblurilor de locuinţe Chitila, Bucu­reştii Noi, Pajura, Dămăroaia şi Aviaţiei.

Blocuri reabilitate termic, cu faţade noi, înconjurate de spaţii verzi sunt genul de intervenţii punctuale, pe care deja le-am în­ceput. Urmează să construim, în cartier, legături utile între bloc şi şcoală, grădiniţă, supermarket, piaţă sau parc, prin optimizarea traseelor către aceste funcţiuni. Ultimul pas va veni de la sine: car­tiere dinamice, pentru care avem o predicţie de dezvoltare socială şi economică.

Locuri în grădiniţă pentru toţi preşcolarii din Sectorul 1 şi cea mai completă şi atractivă ofertă extra-şcolară din Capitală

În Sectorul 1 nu a existat şi nici nu va exista o criză a locurilor în grădiniţe datorită măsurilor pe care le-am luat. Toate cererile de înscriere din Sectorul 1 în anul şcolar 2010-2011 au fost ono­rate, micuţii din această zonă administrativă având un loc asigu­rat la grădiniţă. Noul an şcolar a venit şi cu o ofertă educaţională completă şi atractivă pentru elevii din Sectorul 1: sporturi, cursuri de muzică, programe de alimentaţie sănătoasă, programe educa­ţionale pentru protejarea mediului etc.

Am continuat şi în 2010 /programul „Grădiniţa de vară” care o­feră bucureştenilor posibilitatea să-şi lase copiii la grădiniţă şi pe durata vacanţei mari. Preşcolarii au putut fi înscrişi la Grădiniţa nr. 206, unde au luat parte la activităţi specifice vârstei lor şi progra­mei de grădiniţă: au învăţat să picteze, să modeleze, să facă figu­rine ikebana, au făcut excursii atât în Bucureşti, cât şi în afara Ca­pitalei şi multe altele.

Sectorul 1 este unitatea administrativ-teritorială cu cele mai multe centre after school din Capitală: în aproape 60%% din unită­ţile de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial şi liceal există pro­gramul after school care oferă posibilitatea elevilor să ia masa de prânz, să se odihnească după terminarea cursurilor, să-şi facă lec­ţiile sub îndrumarea profesorilor, să practice diverse sporturi şi o gamă largă de activităţi recreative.

Peste 1.500 de noi locuri în grădiniţe vor fi create prin constru­irea a trei unităţi preşcolare noi şi prin extinderea sau restaurarea corpurilor de clădire a unor grădiniţe deja existente.

Toţi copiii din Sectorul 1 cu vârste de grădiniţă au un loc asigu­rat într-una din cele 52 de unităţi preşcolare administrate de Pri­mărie. Mai mult, vom începe construcţia a trei grădiniţe noi, având astfel un plus de peste 1.500 de locuri. În Sectorul 1 nu se poate vorbi despre o criză a locurilor în grădiniţe, pentru că am anticipat această problemă încă din anii trecuţi şi am luat măsuri pentru a preveni o problemă cu care, din păcate, se confruntă alte sectoa­re sau localităţi din ţară. Ne preocupă educaţia copiilor, ne preo­cupă viitorul lor.

Spre exemplu, la Grădiniţa de copii nr. 222 (str. Arad nr. 38) va f construit un nou corp de clădire. Noua grădiniţă va avea trei etaje supraterane, P+2, dar şi un subsol. Vor fi şase săli de grupă şi două săli mai mari, care pot fi folosite la festivităţi, ca săli de mese, dar şi la activităţi comune ale copiilor. Acestea vor fi dispu­se la parter şi etajul 1, iar la etajul doi vor funcţiona birourile admi­nistrative, centrala termică şi o sală de şedinţe de 100 de locuri.

După aproximativ acelaşi tipar vor fi construite şi celelalte două grădiniţe: Grădiniţa nr. 146 şi grădiniţa din incinta şcolii nr. 178. De asemenea, tot în acest an, la Grădiniţa nr. 50, de pe strada Nicolae lorga, vor începe lucrările de extindere, restaurare şi con­solidare, iar lucrările de construire a unui corp nou de clădire la Grădiniţa nr. 42, începute în anul 2010, vor fi finalizate. În urma acestor investiţii, capacitatea grădiniţelor va creşte cu peste 1.500 de locuri noi. Pentru anul şcolar 2011-2012 vor exista aproxima­tiv 8.000 de locuri în grădiniţele aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1, faţă de 6.500 câte există în prezent.

Investiţiile în educaţie ale administraţiei locale din anul 2011 presupun şi construirea a trei noi săli de sport la şcolile nr. 152, 181 şi 183, precum şi extinderea sălilor de sport existente la şcoa­la nr. 179 şi la Liceul Alexandru Vlahuţă. Sălile vor avea o supra­faţă desfăşurată la parter ide peste 800 de metri pătraţi şi gradene pentru 200 de persoane. În plus, tot în acest an, Sectorul 1 al Mu­nicipiului Bucureşti va construi un nou cămin pentru elevi la Liceul Constantin Brâncoveanu care va include camere de cazare, bu­cătărie, o sală de mese şi o sală de festivităţi şi va extinde atelie­rele mecanice din cadrul Colegiul Tehnic Griviţa.

Mai mult, administraţia locală a Sectorului 1 s-a preocupat şi de siguranţa preşcolarilor şi a cadrelor didactice, toate grădiniţele din Sectorul 1 având în acest moment efectuată expertiza tehnică antiseismică. Din cele 20 de grădiniţe care necesitau lucrări de consolidare, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti a pus în siguranţă 17, urmând ca ultimele trei grădiniţe să fie consolidate în cursul acestui an.

Unităţi sanitare sigure şi dotate cu aparatură de ultimă generaţie

Am predat Primăriei Municipiului Bucureşti unităţi sanitare con­solidate şi modernizate în care actul medical se desfăşoară în con­diţii normale atât pentru medici, cât şi pentru pacienţi. Spitalul Cli­nic „Sfânta Maria”, Spitalul Clinic de Nefrologie „Carol Davila”, Spi­talul Clinic de Obstretică-Ginecologie „Filantropia” şi Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială „Prof. Dr Dan Theodorescu”, a­flate în administrarea noastră, au trecut în cursul anului 2010 în administrarea Municipalităţii.

În martie 2010 am inaugurat Clinica de Microchirurgie Recon-structivă – Unitatea Arşi de la Spitalul de Urgenţă „Floreasca”, in­vestiţie realizată exclusiv cu bani de la bugetul local. Noua unitate este dotată cu instalaţii de producere şi distribuţie fluide medicale, instalaţii de climatizare-ventilaţie şi securitate la incendii. În plus, a fost amenajată şi modernizată şi Secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă.

Lucrările de investiţii la Spitalul Clinic „Sfânta Maria” au con­tinuat şi în anul 2010 cu amenajarea secţiei de imagistică şi fina­lizarea lucrărilor de consolidare. Tot în anul 2010 am continuat in­vestiţiile pentru construirea primei clinici de chirurgie cardiovas­culară pediatrică de la Spitalul „Grigore Alexandrescu”, destinată copiilor cu malformaţii cardiace, iar la Spitalul Clinic de Nefrologie „Carol Davila” am finalizat lucrările la Centru de Hemodializă şi am continuat consolidarea şi refuncţionalizarea corpului C al spi­talului.

Pentru siguranţa pacienţilor, dar şi a cadrelor medicale, am mon­tat detectoare de incendii la următoarele spitale: Spitalul Clinic „Sf. Maria” – Corpul A, Spitalul Clinic de Obstretică şi Ginecologie „Filantropia” – Corpurile B şi C, Spitalul Clinic de Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri, Clinica de Arşi şi Clinica Anestezie şi Tera­pie Intensivă din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă „Floreasca” şi Clinica de Hemodializă din cadrul Spitalului Clinic „Carol Davila”.

Comerţ civilizat în pieţe modernizate

Piaţa Agro-aiimentară Amzei va fi redată circuitului comercial în această primăvară. În prezent, lucrările de modernizare şi rea­bilitare sunt finalizate în proporţie de 95%. Odată cu terminarea lucrărilor, piaţa va deveni un adevărat centru comercial, cu res­pect pentru cumpărători şi pentru banul public. Noua piaţă va avea parcaje subterane şi o linie de comercializare cu adevărat modernă, comparabilă cu cea existentă în marile capitale europe­ne. Aici, produsele nu se vor mai vinde la grămadă, ci în centre comerciale separate pentru fiecare categorie de produse în parte: legume, fructe, flori, mezeluri, brânzeturi etc. Potrivit proiectului câştigător „Piaţa Amzei în şase pieţe”, stabilit în urma unui concurs de ar­hitectură, suprafaţa desfă­şurată a noii pieţe este de 7000 metri pătraţi, fiind de 1,7 ori mai mare decât îna­inte de modernizare.

În anul 2010 am ame­najat în zonele Dorobanţi şi 16 Februarie primele pieţe din Capitalăde unde bucureştenii se pot aproviziona cu pro­duse 100% naturale(comercializate doar de producători) şi consi­derabil mai ieftine decât în celelalte pieţe sau magazine de profil.

Sectorul 1, locul unde administraţia locală şi comunitatea respectă mediul

Pentru că grija pentru mediu începe de la noi de acasă, sun­tem prima administraţie locală care a implementat la nivelul între­gii comunităţi un program de conştientizare şi colectare selectivă a deşeurilor electrice, electronice şi electrocasnice. Locuitorii Sec­torului 1 s-au arătat de fiecare dată cei mai prietenoşi cu mediu, ocupând detaşat prima poziţie în Capitală la colectarea deşeuri­lor.

Începând cu anul 2010, deşeurile reciclabile generate de aso­ciaţiile de proprietari din Sectorul 1 sunt colectate selectiv, direct de la domiciliu. În cadrul programului „Pre-Colectează selectiv la tine acasă!”, am inclus până în prezent 260 de asociaţii de proprie­tari care colectează selectiv deşeurile din hârtie&carton, plastic& metal şi sticlă.

În ultimii ani am derulat un amplu program de înverzire a „Sec­torului 1 de Verde”. Cu excepţia Parcului Venus a cărui reamena-jare a început în anul 2010 şi va fi finalizată în 2011, toate cele­lalte parcuri aflate în administrarea noastră au fost reamenajate, fiind astăzi adevărate oaze de sănătate şi relaxare pentru comu­nitatea Sectorului 1 şi nu numai.

Am continuat şi în 2010 programul de amenajare de noi locuri de joacă pentru copii: Cireşoaia, Str. Pajura nr. 16, Calea Griviţei nr. 212, Bd. Ficusului nr. 3, Str. Smaranda Brăescu nr. 11 şi Car­tierul Străuleşti (la capătul liniei 97).

Bucureştenii din Sectorul 1 beneficiază de la începutul aces­tui an de primul centru de colectare selectivăpe 10 fluxuri diferite de deşeuri, alimentat exclusiv cu energie alternativă. Premieră la nivel naţional, centrul din Şos. Odăi nr. 367 pune la dispoziţia bu-cureştenilor facilităţi de colectare la standarde europene. Cele ze­ce fluxuri de deşeuri care pot fi colectate la EcoRampa sunt: hâr­tie şi carton, plastic, sticlă albă, sticlă colorată, metale feroase şi neferoase, anvelope, deşeuri electrice, becuri şi lămpi, baterii u­zate şi textile.

Proiectul EcoRampa a fost realizat de Asociaţia Environ în colaborare cu Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi Compania Romprest, având ca scop determinarea cetăţenilor de a adopta un comportament social responsabil, prin depozitarea deşeurilor reciclabile într-un centru de colectare şi prelucrare.

Siguranţa locuitorilor Sectorului 1 prin reformarea Poliţiei Comunitare

După ce am reformat radical Po­liţia Comunitară pentru a răspun­de eficient şi competent de siguran­ţa noastră, a copiilor şi nepoţilor noş­tri, Guvernul României a distrus a­ceastă structură, impunând prin Or­donanţa nr. 63/2010 reducerea cu două treimi a numărului poliţiştilor comunitari din Sectorul 1: de la un număr de 550 de agenţi pe stradă la începutul anului 2010, am ajuns la 190, în trei schimburi.

Deşi au rămas în număr extrem de mic în raport cu nevoile comuni­tăţii şi sunt prost plătiţi, ca urmare a deciziei aberante a Guvernului de a reduce salariile bugetarilor cu 25%, poliţiştii comunitari din Sec­torul 1 au dat dovadă de respect şi responsabilitate faţă de cetăţeni, reuşind să performeze chiar şi în aceste condiţii.

Pentru a preveni actele de van­dalism, furturile sau infracţiunile, am montat zeci de camere de suprave­ghere în zonele aglomerate şi în in­tersecţiile din Sectorul 1 care sunt conectate la dispeceratul Poliţiei Comunitare şi transmit imagini în timp real.

În doar câteva minute orice tentativă de vandalism în perime­trul şcolilor este înlăturată de către echipajele de poliţie. Am dotat toate unităţile de învăţământ pe care le administrăm cu butoane de panică conectate la dispeceratul Poliţiei Comunitare, timpul de răspuns al agenţilor fiind de maxim 7 minute de la acţionarea a­cestora.

Tot pentru siguranţa elevilor am montat 71 de camere de su­praveghere în 17 grădiniţe, şcoli şi licee care asigură o monitori­zare permanentă a tot ce se întâmplă în zonă şi permit intervenţia rapidă a poliţiştilor comunitari atunci când este pusă în pericol siguranţa elevilor.

Pentru protejarea copiilor de efectele nocive ale etnobotani-celor, am decis interzicerea magazinelor care comercializează astfel de produse în Sectorul 1. Acestea nu mai pot funcţiona de­cât la doi kilometri distanţă de o şcoală, spital, parc, loc de joacă, bibliotecă, cămin etc. Practic, prin distanţa pe care am impus-o am eliminat posibilitatea practicării acestui tip de comerţ în Sec­torul 1. Este unica soluţie pe care am găsit-o pentru a ne proteja copiii, în condiţiile în care Guvernul, instituţia care trebuia să re­zolve această problemă, a fost lipsită total de reacţie.

Pentru că numai puteam asista la lipsa de reacţie a Primăriei Municipiului Bucureşti vis-a-vis de problema câinilor fără stăpân, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti este prima administraţie din ţară care a înfiinţat, la începutul anului 2008, Poliţia Animalelor, serviciu conceput ca o structură care să strângă câinii comunitari de pe străzi şi să vină în întâmpinarea nevoilor cetăţenilor pe linie de prevenire a relelor tratamente aplicate animalelor şi protecţia acestora, cuprinzând structuri vizând prevenirea maltratării, inter­venţii operative şi medicină veterinară.

Mai mult, în luna ianuarie 2009 am inaugurat Centrul Teritorial „Odăi” cel mai modern adăpost pentru câinii fără stăpân din Ca­pitală. Centrul poate adăposti peste 600 de câini care sunt ridicaţi de pe străzi de Poliţia Animalelor Sector 1. Adăpostul cuprinde, pe lângă spaţiile individuale pentru câini, un cabinet veterinar mo­dern, dotat cu toate facilităţile şi o zonă de birouri. Odată ajunşi în adăpost, câinii sunt vaccinaţi, sterilizaţi şi li se montează micro-cipuri pentru identificare. De la înfiinţarea centrului, peste 3.000 de câini maidanezi au fost adunaţi de pe domeniul public.

Strângerea câinilor fără stăpân de pe străzile Sectorului 1 continuă să fie o prioritate pentru administraţia locală în ciuda de­cimării Poliţiei Animalelor de către Guvernul României prin Ordo­nanţa de Urgenţă nr. 63/2010. Deşi după reorganizare acţionea­ză cu un efectiv mult redus faţă de nevoile comunităţii, Poliţia Ani­malelor a declanşat la sfârşitul lunii ianuarie 2011 o amplă cam­panie de strângere a câinilor maidanezi de pe străzile Sectorului 1. Într-o primă etapă vor fi adunaţi câinii fără stăpân din zona pie­ţelor, marilor complexe comerciale, precum şi din zona clădirilor de interes public din Sectorul 1: şcoli, spitale şi sedii administra­tive. Într-o a doua etapă, angajaţii Poliţiei Animalelor vor aduna maidanezii din cartiere, pentru ca haitele de câini care încă mai există aici să nu mai pună în pericol siguranţa şi sănătatea locui­torilor.

Îmi exprim speranţa, că prin acest complex de măsuri să pu­tem rezolva în curând problema câinilor fără stăpân. Soluţia pe care o aplicăm este una europeană, care îmbină nevoia de pro­tecţie a cetăţenilor de agresivitatea câinilor fără stăpân, cu nevoia de protecţie a animalelor, potrivit standardelor internaţionale în domeniu.

Investirea de fonduri în prevenirea marginalizării sociale a persoanelor aflate în nevoie a creat unul dintre cele mai performante sisteme de protecţie socială din ţară

Cea mai importantă realizare din acest domeniu în anul 2010 o constituie deschiderea în Piaţa Matache a primului magazin social din ţară la preţuri de crizădestinat bucureştenilor din Sec­torul 1 cu venituri reduse. Persoanele aflate în nevoie pot achizi­ţiona, începând cu luna octombrie, alimente, îmbrăcăminte, încăl­ţăminte şi produse de curăţenie la preţuri simbolice.

În martie 2010 am inaugurat un nou Complex Social, care vi­zează crearea de noi servicii şi dezvoltarea celor existente în vederea creşterii calităţii vieţii şi prevenirii marginalizării sociale a persoanelor vârstnice, a persoanelor cu handicap şi a altor tipuri de persoane aflate în risc de marginalizare.

Am obţinut fonduri europene în valoare de 2 milioane de euro, bani cu care se vor crea locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi. Vom înfiinţa o întreprindere socială pilot formată din şapte ateliere protejate, în cadrul căreia persoanele cu dizabilităţi vor fi formate în activităţi precum: croitorie, olărit, brutărie, tipogra­fie, spălătorie ecologică, grădinărit şi modelaj lumânări.

De asemenea, Complexul Multifuncţional „Caraiman” – primul centru medical deschis în România de o autoritate locală – a ofe­rit în anul 2010 servicii medicale gratuite pentru mii de persoane cu venituri reduse din Sectorul 1 care au probleme de sănătate: consultaţii, tratamente şi analize medicale, servicii stomatologice, servicii medicale gratuite la domiciliu pentru pensionari, pentru persoane cu handicap etc.

Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti este prima comunitate lo­cală din România care a găsit soluţii la problemele locative ale persoanelor evacuate din casele naţionalizate, dar şi a celor cu venituri reduse care nu deţin o locuinţă. Ultimul proiect major în

acest domeniu, îl constituie construirea unui cartier de locuinţe sociale în zona Odăi. Este vorba de nouă blocuri cu 414 aparta­mente de care vor beneficia cele două categorii de persoane menţionate mai sus. Până în prezent au fost finalizate trei blocuri cu 54 de apartamente, urmând ca în acest an să demareze lucrările la celelalte şase imobile care totalizează un număr de 360 de apartamente. Acest cartier va avea şi o grădiniţă de 440 metri pătraţi, un parc şi spaţii comerciale de 1650 metri pătraţi.

Sport şi sănătate

Prin activitate fizică practicată în mod organizat, copiii noştri se dezvoltă fizic şi psihic armonios şi sănătos, îşi întreţin o stare optimă de sănătate şi îşi formează un caracter de învingător.

Şi în anul 2010, elevii din Sectorul 1 au intrat în cea mai im­portantă competiţie de sport de masă din Capitală – „Cupa 1”, o importantă bază de selecţie a viitorilor campioni. Ajunsă la a noua ediţie, această competiţie a oferit ocazia tinerilor din Sectorul 1 să se întreacă la baschet, handbal, fotbal, volei, atletism şi înot.

Mersul pe bicicletă a devenit din ce în ce mai popular în rân­dul bucureştenilor. Peste 50.000 de locuitori ai Sectorului 1 şi nu numai au „profitat” şi în anul trecut de programul „La Pedale”, primul sistem gratuit de bike-sharing din România care pune la dispoziţia publicului de toate vârstele 250 de biciclete verzi în par­curile Kiseleff şi Herăstrău. Aceste programe vor continua şi în a­nul 2011.

Redacţia